9 محصول جدید در انتظار ارزیابی کیفی پروتوتایپ

9 محصول جدید در انتظار ارزیابی کیفی پروتوتایپ

به گزارش روابط عمومی NTA، 9 محصول جدید برگرفته از دانش بومی دانش پژوهان ایرانی شرکت در مرحله ارزیابی نهایی کیفی قرارگرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت، 8 کیت استخراج و یک کیت تشخیصی بعد از گذراندن دوره تحقیقاتی و تولید اولین پروتوتایپ، حالا در صف ارزیابی نهایی شرکت قرارگرفته و پس از آن، جهت ارزیابی نهایی توسط کارشناسان مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ارسال تا در صورت تایید آن، جهت صدور مجوز و اقدامات قانونی دیگر، به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ارسال شوند.