ساخت مواد اولیه ضروری خارجی، رویکرد اصلی سال 1400

ساخت مواد اولیه ضروری خارجی، رویکرد اصلی سال 1400

با توجه به افزایش تحریم ها و مشکلات مواجه شده با وارد کردن مواد خام اولیه آزمایشگاهی، شرکت با راه اندازی بخش مواد اولیه و جذب محققین رشته های بیوشیمی، شیمی آلی و شیمی دارویی، سعی بر آن دارد تا 40% از نیاز خود به تامین مواد اولیه خارجی را در سال 1400 بر طرف نماید.

در صورت تحقق ساخت مواد اولیه ضروری در تولید کیت های آزمایشگاهی و بیوسنسورها در فاز اول، شرکت اقدام به تولید گسترده مواد اولیه جهت بی نیازسازی سایر شرکت های همکار در این حوزه، پس از اخذ مجوزهای لازم از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم خواهد نمود.