بازدید نماینده دانشگاه کاتب افغانستان از آزمایشگاه R&D

بازدید نماینده دانشگاه کاتب افغانستان از آزمایشگاه R&D

به گزارش روابط عمومی شرکت، روز یک شنبه مورخ 10 اسفندماه 1399، دکتر محمد موسی جعفری معاون علمی دانشگاه کاتب افغانستان در محل مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران - مرکز رشد، به منظور بازدید از آزمایشگاه توسعه و تحقیق شرکت NTA (نسیم تشخیص آزما) حضور پیدا کردند.

در این نشست که با موضوع همکاری در زمینه تبادل دانش فنی و آموزش مهارت های کاربردی در حوزه علوم زیست فناوری میان ایران و افغانستان شکل گرفت راه کارهای سرعت بخشی به فرایندهای اداری و همچنین طرح های صنعتی قابل اجرا و آموزش در کشور افغانستان مورد بررسی و صحبت قرار گرفت.

امکان انتقال تکنولوژی های بومی حوزه علوم زیست فناوری ایران و فرایندهای استقرار تا رسیدن به محصول جامع و کاربری مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه کاتب از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.